Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Загальна характеристика правового регулювання біржової діяльності.

Існують товарні та фондові біржі ГКУ встановлює поняття товарної біржі та біржової діяльності, права і обов”язки товарної біржі та правила біржових торгів ст. ст. 278-282. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності і прийнятими відповідно до ГКУ законами та іншими нормативно-правовими актами.

 Торговельно-біржова діяльність має  на меті організацію та регулювання торгівлі   шляхом надання послуг суб’єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею. 

Товарна  біржа є особливим суб’єктом господарювання,  який надає послуги  в  укладенні  біржових  угод,  виявленні  попиту  і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям. 
Товарна  біржа  є  юридичною  особою,   діє   на   засадах самоврядування  і  господарської  самостійності,  має відокремлене майно,  самостійний баланс,  рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
Товарна   біржа   створюється   на   основі  добровільного об’єднання заінтересованих суб’єктів господарювання.  Засновниками і  членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  а також  державні  і  комунальні підприємства,  установи  та організації,  що повністю або частково утримуються за рахунок Державного  бюджету  України  або  місцевих бюджетів.
Заснування  товарної  біржі  здійснюється шляхом укладення засновниками угоди,  яка  визначає  порядок  її  створення,  склад засновників,   їх  обов’язки,  розмір  і  строки  сплати  пайових, вступних та  періодичних  внесків.  Засновники  сплачують  пайовий внесок.
Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. 
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. 
Товарна біржа здійснює  свою  діяльність  за  принципами рівноправності  учасників  біржових торгів,  публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.
Права та обов’язки товарної біржі. Товарна біржа має право: 
встановлювати відповідно до законодавства власні обов’язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;
встановлювати вступні та періодичні внески для членів  біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею; 
встановлювати і  стягувати  відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі,  а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
створювати підрозділи  біржі  та  затверджувати положення про них; 
засновувати арбітражні  комісії  для   вирішення   спорів   у торговельних угодах; 
розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти; 
укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України; 
видавати  біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні  і рекламні видання; 
вирішувати інші питання, передбачені законом. 
Товарна біржа зобов’язана: 
створювати умови для проведення біржової торгівлі; 
регулювати біржові операції; 
регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі; 
надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги; 
забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що стосується кон’юнктури ринку. 
     Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових   операцій,  ведення  біржової  торгівлі  та розв’язання спорів з цих питань. Правила  біржової   торгівлі   затверджуються   загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим. 
Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів  біржі  по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.
Біржові операції дозволяється  здійснювати  тільки  членам біржі або брокерам   -  громадянам,  зареєстрованим  на  біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій. 
Припинення   товарної   біржі   відбувається  за  рішенням загальних  зборів  членів  біржі,  а  також  за  рішенням  суду  у випадках, передбачених законом (ст. 282 ГКУ).
Фондова біржа: ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від вiд 23.02.2006 (01.01.2012) (ст. 21-25)
Фондова  біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі  товариства  (крім  повного,   командитного   товариства   і товариства   з   додатковою   відповідальністю)   або   дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами,  та  провадить свою діяльність   відповідно   до   Цивільного   кодексу   України ( 435-15 ), законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення   юридичних  осіб,  з  особливостями,  визначеними  ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»
Прибуток фондової  біржі  спрямовується  на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). 
Фондова  біржа  утворюється  не   менше   ніж   двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами,  які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому  ринку,  або їх об’єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами.  Частка одного торговця цінними паперами  не  може  бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі. 
Фондова  біржа  має  право провадити діяльність з організації торгівлі   на   фондовому   ринку  з  моменту  отримання  ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
Діяльність   фондової  біржі  як  організатора  торгівлі тимчасово  зупиняється  Національною  комісією з цінних паперів та фондового  ринку  в  разі, коли кількість її членів стала менш ніж 20,  а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об’єднання  торговців  цінними  паперами  -  коли кількість членів такого  об’єднання стала менше ніж 20. Якщо протягом шести місяців прийняття  нових  членів  не  відбулося, діяльність фондової біржі припиняється. 
Членами  фондової  біржі  можуть  бути  виключно  торговці цінними   паперами,   які  мають  ліцензію  на  право  провадження професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  та  взяли  на  себе зобов’язання   виконувати   всі  правила,  положення  і  стандарти фондової біржі. 
Фондова  біржа  створює  організаційні умови для укладання договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів  на основі  даних попиту і пропозицій,  отриманих від учасників торгів на фондовій біржі. У торгах на фондовій біржі мають  право  брати  участь  члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства. Торгівля  на  фондовій  біржі  здійснюється  за  правилами фондової біржі,  які затверджуються біржовою радою та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress