Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Господарська діяльність та господарські відносини: поняття, ознаки, види.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність субєктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

 Господарська діяльність,  що здійснюється  для  досягнення економічних   і   соціальних  результатів  та  з  метою  одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти   підприємництва   - підприємцями.  Господарська  діяльність  може  здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

За предметом господарської діяльності розрізняють виробничу, торговельну, банківську, страхову, інноваційну, концесійну діяль­ність, спільне інвестування та ін. Залежно від ринку (внутрішній чи зовнішній), національної приналежності суб’єктів господарю­вання (вітчизняні товаровиробники/резиденти чи іноземні інвесто­ри та нерезиденти) розрізняють господарську діяльність за участю вітчизняних товаровиробників (резидентів) та зовнішньоекономіч­ну діяльність (за участю резидентів та нерезидентів), у т. ч. іноземне інвестування (за участю іноземного інвестора).
Отже, ознаками господарської діяльності є такі:
•сфера здійснення - суспільне виробництво (господарська сфера);
•зміст - виробництво та реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг відбувається не для власних потреб виробника а для задоволення потреб інших осіб - споживачів в широкому ро­зумінні (громадян як кінцевих споживачів, суб’єктів господарю­вання та різноманітних організацій, що використовують зазначені блага для задоволення своїх господарських чи інших потреб);
передача зазначених благ іншим особам на платній основі, тобто їх функціонування у формі товару;
професійні засади господарської діяльності;
спеціальний суб’єкт, який повинен зазвичай мати статус суб’єкта господарювання;
поєднання приватних інтересів виробника (в одержанні при­бутку чи інших вигод переваг від господарської діяльності) та пуб­лічних інтересів (суспільства в особі широкого кола споживачів -
в отриманні певних благ; держави - в отриманні прибутків та ін­ших обов’язкових платежів від суб’єктів господарювання; терито­ріальної громади - (1) в забезпеченні зайнятості членів громади
шляхом їх залучення на засадах індивідуального підприємництва чи трудового найму суб’єктами господарювання до господарської діяльності, (2) у задоволенні потреб громади в певних продукції,
роботах, послугах, (3) в участі суб’єктів господарювання у вирі­шенні завдань територіальної громади в благоустрої, (4) у сплаті місцевих податків та зборів тощо).
Господарськими відносинами є суспільні відносини, що складаються навколо господарської діяльності. Іншими словами, господарські відносини виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
Розрізняють такі види господарських відносин: господарсько-виробничі, є майнові та інші види, що виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому здійсненні госп діяльності; організаційно-господарські  між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно – господарських повноважень у процесі управління господ діяльністю та внутрішньогосподарські відносини. Між структурними підрозділами суб’єкта гос – вання. та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress