Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Командитне товариство: поняття і правове становище.

Командитне товариство - це таке господарське товари­ство, в якому один або більше учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть щодо боргів додат­кову відповідальність за зобовязаннями товариства всім своїм майном, на яке за законом може бути звернене стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства ли­ше своїми внесками (вкладники).

 Основні риси.

різновид господарського товариства;
 • спеціальне регулювання: ГК України (частини 6 і 7 ст. 80), ЦК України (статті 133-139), Закон «Про господарські товариства» (статті 75-83);
 • наявність двох категорій учасників, як мінімум, по одному учаснику кожної категорії: а) повних учасників і б) вкладників;
 • установчим документом є засновницький договір, а у разі наявності в товаристві лише одного повного учасника - установ­чим документом відповідно до ЦК (ч. З ст. 134) є підписаний та­кою особою меморандум;
 • відсутність законодавчих вимог до розміру майна і порядку йо­го формування (ці питання регулюються засновницьким договором);
 • обмеження сукупної частки вкладників 50% майна товариства;
 • відсутність органів товариства, оскільки управління справа­ми здійснюється повними учасниками;
 • порядок управління справами товариства (зокрема, у тих ви­падках, коли в товаристві двоє і більше повних учасників) визна­чається засновницьким договором;
 • правове становище повних учасників аналогічне правовому становищу учасників повного товариства, включаючи й вимогу ч. 7 ст. 80 ГК України щодо наявності статусу зареєстрованого суб’єкта господарювання;
 • можливість реорганізації у повне товариство, якщо вибува­ють усі вкладники.
 • Повні учасники (учасники, які несуть повну відповідальність) командитного товариства:
 • зобов’язані брати майнову і персональну участь у командитному товаристві;
 • управляють справами товариства;
 • несуть субсидіарну солідарну (якщо їх двоє і більше) майно­ву відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм май­ном, на яке може бути звернене стягнення; мають права і обов’язки, аналогічні правам і обов’язкам учас­ників повного товариства: заборона конкурувати з товариством;
 • вимога про попередження виходу з товариства за 3 місяці, а якщо товариство створене на визначений строк - і за наявності поваж­них причин;
 • якщо повних учасників двоє і більше, то вони можуть здійс­нювати управління справами спільно або доручати це одному чи декільком повним учасникам ,- які діють на підставі доручення, підписаного рештою учасників.
Вкладники командитного товариства:
 • зобов’язані брати лише майнову участь у товаристві (спла­чувати як основний, так і додаткові внески);
 • на момент державної реєстрації товариства зобов’язані внес­ти не менше 25% свого внеску;
 • мають право брати участь у розподілі прибутку товариства відповідно до розміру своїх часток;
 • вправі вимагати першочергового повернення вкладу (перед повними учасниками) у разі ліквідації товариства;
 • не беруть участі в управлінні справами товариства, але у разі необхідності на підставі і відповідно до виданих доручень можуть діяти від імені товариства;
 • зобов’язані не перешкоджати здійсненню повними учасни­ками управління справами товариства;
 • не несуть субсидіарної відповідальності за зобов’язаннями то­вариства, якщо повністю сплатили свої частки і не укладали угод від імені та в інтересах товариства без відповідного доручення;
 • самостійно відповідають усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення, якщо без відповідних повноважень уклали угоду від імені та в інтересах товариства і останнє не схвалило цю угоду;
 • набувають статусу повних учасників (і відповідно – несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном); якщо їх імена включені до найменування КТ (ч. 2 ст. 133 ЦК).

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress