Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Конкуренція у сфері господарювання, недобросовісна конкуренція.

Недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у ідприємницькій діяльності ( ст.32 ГКУ).

 Недобросовісною конкуренцією є:

- неправомірне використання ділової  репутації суб’єкта  господарювання;  
- створення  перешкод суб’єктам  господарювання  у  роцесі  конкуренції  та  досягнення неправомірних   переваг   у  конкуренції;  
- неправомірне  збирання, розголошення та використання комерційної таємниці;
- інші дії,  щосуперечать  правилам,  торговим  та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. 
Недобросовісна конкуренція тягне за собою  юридичну відповідальність осіб,  якщо їх  дії  мають негативний вплив на конкуренцію на території України, незалежно від того,  девчинено такі дії. 
До першого виду правопорушення відноситься неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. 
Відповідно ст.33 ГКУ неправомірним  використанням  ділової  репутації  суб’єкта господарювання визнаються: 
неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;
неправомірне використання товару іншого виробника;  
копіювання   зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; 
порівняльна реклама. 
ЗУ „Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.1996, вiд 13.01.2009 також містить перелік дій які вважаються неправомірним використанням ділової репутації суб”акта господарювання. 
Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого  імені,  комерційного  найменування,  торговельної марки,  інших  позначень,  а  також належних іншій особі рекламних матеріалів тощо,  що може призвести  до  змішування  з  діяльністю іншого   суб’єкта   господарювання,   який  має  пріоритет  на  їх використання.
Використання у комерційному найменуванні власного імені громадянина є правомірним,  якщо  до  власного  імені  додається будь-який відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання. 
Неправомірним  використанням  товару  іншого  виробника  є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару  іншого виробника  шляхом  змін  чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи. 
Копіюванням  зовнішнього  вигляду  виробу  є   відтворення зовнішнього   вигляду  виробу  іншого  суб’єкта  господарювання  і введення його у господарський  обіг  без  однозначного  зазначення виробника  копії,  що  може  призвести  до змішування з діяльністю іншого  суб’єкта  господарювання.  Не   визнається   неправомірним копіювання  зовнішнього вигляду виробу або його частин,  якщо таке копіювання зумовлено виключно їх функціональним застосуванням.(Ч. 5 ст. 33 ГКУ). Але зазначені в ч.5 ст.33 ГКУ дії не вважаються неправомірними якщо поширюється  на  вироби, що мають охорону як об’єкти права інтелектуальної власності.
Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами (роботами,    послугами) чи    діяльністю іншого суб’єкта господарювання. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі у випадках, передбачених законом. Ст.. 7. ЗУ „Про захист від недобросовісної конкуренції” зазначає, що не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені  відомості  про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними  даними,  є достовірними,  об’єктивними, корисними для інформування споживачів.
Другий вид правопорушення становить створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції.
Стаття 34 ГКУ визначає, що перешкодами у процесі конкуренції вважаються: 
- дискредитація  суб’єкта  господарювання,  нав’язування  споживачам примусового  асортименту  товарів  (робіт,  послуг),  схиляння  до бойкоту   суб’єкта   господарювання   або   дискримінації  покупця (замовника),  або до розірвання  договору  з  конкурентом,  підкуп працівника постачальника або покупця (замовника).
ЗУ „Про захист від недобросовісної конкуренції” містить перелік дій, що вважаються створенням перешкод суб”єктам господарювання у процесі конкуренції.
Дискредитацією  суб’єкта  господарювання  є  поширення   у будь-якій формі неправдивих,  неточних  або  неповних  відомостей, пов’язаних  з  особою  чи діяльністю суб’єкта господарювання,  які завдали  або  могли  завдати  шкоди  діловій  репутації   суб’єкта господарювання.
 Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт,  надання послуг за  умови  купівлі-продажу  інших товарів,  виконання робіт,  надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту.
Схилянням до бойкоту суб’єкта господарювання вважається спонукання  конкурентом  іншої  особи,  безпосередньо  або   через посередника,  до  відмови  від встановлення договірних відносин із цим суб’єктом господарювання. 
Схилянням постачальника до дискримінації покупця є спонукання,  безпосередньо  або  через  посередника,  до   надання постачальником  конкуренту покупця певних переваг без достатніх на це підстав.
Схилянням суб’єкта господарювання до розірвання договору з  конкурентом  іншого суб’єкта господарювання є вчинене з корисливих мотивів  або  в  інтересах   третіх   осіб   спонукання   суб’єкта господарювання  -  учасника  договору до невиконання або виконання неналежним чином  договірних  зобов’язань  перед  цим  конкурентом шляхом надання або пропонування суб’єкту господарювання - учаснику договору,  безпосередньо  або  через   посередника,   матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.
Підкуп   працівника   постачальника   -   це  надання  або пропонування йому конкурентом покупця  (замовника),  безпосередньо або   через  посередника,  матеріальних  цінностей,  майнових  або немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов’язків,  що випливають з укладеного чи пов’язані з укладенням  між  постачальником  і  покупцем  договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло  призвести  до  отримання  конкурентом  покупця  (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником). До працівника  постачальника  прирівнюється й інша особа, яка згідно з  своїми  повноваженнями  приймає  рішення  від  імені постачальника   про  поставку  товару,  виконання  робіт,  надання послуг,  впливає на прийняття такого  рішення  або  якимось  чином пов’язана з ним.
Підкуп  працівника  покупця  (замовника)  - це надання або пропонування йому  конкурентом  постачальника,  безпосередньо  або через посередника,  матеріальних цінностей, майнових чи немайнових благ за неналежне виконання або  невиконання  працівником  покупця (замовника)  службових обов’язків,  що випливають з укладеного або пов’язані з укладенням  між  постачальником  і  покупцем  договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести  до  отримання  конкурентом  постачальника  певних переваг перед постачальником. До працівника  покупця  (замовника) прирівнюється й інша особа,  яка згідно з своїми  повноваженнями  приймає  рішення  від імені  покупця (замовника) про придбання товару,  виконання робіт, надання послуг,  впливає на прийняття такого рішення  або  якимось чином пов’язана з ним.
Досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Відповідно ст.35 ГКУ досягненням   неправомірних   переваг   у   конкуренції  є отримання певних переваг стосовно іншого  суб’єкта  господарювання шляхом   порушення   законодавства,   яке   підтверджене  рішенням відповідного органу державної влади.
До третього виду порушення законодавства „Про захист від недобросовісної конкуренції” законодавство відносить неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.
Стаття 36 ГКУ регламентує, що відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням,   фінансовою    та    іншою    діяльністю    суб’єкта господарювання,  що  не  є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання,  можуть бути визнані його комерційною таємницею.  Склад і обсяг відомостей,  що становлять комерційну таємницю,  спосіб  їх  захисту  визначаються суб’єктом господарювання.
ЗУ  „Про захист від недобросовісної конкуренції” визначає дії , що є неправомірними щодо комерційної таємниці.  
Неправомірним   збиранням   відомостей,  що становлять комерційну  таємницю,  вважається  добування протиправним способом зазначених відомостей,  якщо це завдало  чи  могло  завдати  шкоди суб’єкту господарювання.
Розголошенням  комерційної  таємниці  є ознайомлення іншої особи без згоди особи,  уповноваженої на  те,  з  відомостями,  що відповідно до закону становлять комерційну таємницю,  особою, якій ці відомості були  довірені  у  встановленому  порядку  або  стали відомі  у  зв’язку  з  виконанням  службових  обов’язків,  якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання.
Схилянням  до  розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових   обов’язків відомості, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей,  якщо це  завдало  чи  могло  завдати шкоди суб’єкту господарювання.
Неправомірним   використанням   комерційної   таємниці   є впровадження у виробництво або врахування під  час  планування  чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те  особи  неправомірно   здобутих   відомостей,   що   становлять відповідно до закону комерційну таємницю.
За  неправомірне  збирання,  розголошення або використання відомостей,  що  є  комерційною  таємницею,  винні  особи   несуть відповідальність, встановлену законом. 

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress