Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Оренда державного та комунального майна. Правове регулювання оренди державного та комунального майна. 83. Правове регулювання оренди в сфері господа

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

 Оренда державного та комунального майна здійснюється на підставі догово­рів оренди, укладених з суб’єктами господарювання, які функціо­нують на базі колективної та приватної власності; регулюється За­

коном «Про оренду державного та комунального майна».
Об’єктом оренди можуть бути: 
державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові  комплекси, тобто господарські об’єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений об’єкт, та автономними  інженерними комунікаціями і системою енергопостачання;
нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);      
інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що    належить суб’єктам господарювання.
       Об’єктів, які не можуть бути орендовані:
                    цілісні майнові    комплекси    державних   підприємств,   їх структурних підрозділів (філій,  цехів,  дільниць),  що здійснюють діяльність,  передбачену  частиною  першою статті 4 Закону України “Про підприємництво”;
цілісні майнові комплекси  казенних  підприємств;
цілісні майнові  комплекси  структурних  підрозділів  (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств,  що здійснюють  діяльність, передбачену частиною   першою   статті   4   Закону  України  “Про підприємництво”;
-      об’єкти   державної   власності,  що  мають  загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України  “Про  приватизацію  державного     майна”, а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності,  що не підлягають приватизації, затвердженого Законом  України  “Про перелік об’єктів права державної власності, що   не  підлягають  приватизації”,  які  випускають підакцизну  продукцію,  крім  цілісних  майнових  комплексів,  які випускають  підакцизну  продукцію,  переданих в оренду до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”
Цей перелік не є вичерпний, тобто на законодавчому рівні можуть бути передбачені також інакші об’єкти, які не підлягають оренді.
Оренда структурних підрозділів  державних  та  комунальних підприємств не повинна   порушувати   виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства. 
До відносин  оренди  застосовуються  відповідні  положення Цивільного кодексу України з урахуванням  особливостей, передбачених ГКУ.
Істотними умовами договору оренди є:  
об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);  
строк, на який укладається договір оренди;  
орендна плата з урахуванням її індексації;   
порядок використання амортизаційних відрахувань; 
відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
Оцінка  об’єкта оренди здійснюється за відновною вартістю.
Умови договору оренди зберігають свою силу на весь строк дії договору, а також у разі якщо після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище орендаря. 
Реорганізація орендодавця не є підставою  для  зміни  умов або розірвання договору оренди. 
Строк  договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов  договору  оренди  протягом  одного  місяця  після закінчення строку дії договору він  вважається  продовженим  на  такий  самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. 
Основні права та обов’язки орендаря:
Орендар має переважне право перед іншими суб’єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди.
Орендар може бути зобов’язаний використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду.
Орендар зобов’язаний берегти орендоване  майно  відповідно до  умов договору,  запобігаючи його псуванню або пошкодженню,  та своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
Орендар  відшкодовує  орендодавцю  вартість   орендованого майна  у разі відчуження цього майна або його знищення чи псування з вини орендаря.
     Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також  в інших випадках, передбачених законодавством.
Орендар має  право  вимагати  зменшення  розміру  орендної плати, якщо через обставини,  за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно  погіршився стан об’єкта оренди.
Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від специфіки  виробничої діяльності орендаря орендна плата за  згодою сторін  може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі.
Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.
Окремою статею ГКУ регулюються питання, що виникають з відносин оренди державного та комунального майна. Стаття 287 зазначає, що орендодавцями щодо державного та комунального майна є:
1) Фонд державного майна України, його регіональні відділення - щодо  цілісних майнових комплексів підприємств,  їх структурних підрозділів та нерухомого майна,  яке  є  державною  власністю,  а також іншого майна у випадках, передбачених законом; 
2) органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим або місцевими радами  управляти  майном,  -  відповідно  щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим або є у комунальній власності;
3) державні  (комунальні)  підприємства   -   щодо   окремого індивідуально визначеного   майна,  а  з  дозволу  орендодавців - також щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна. 
Організаційні та майнові відносини, пов’язані з передачею в оренду цілісних   майнових комплексів державного сектора економіки,  а також цілісних майнових комплексів, що є комунальною власністю, регулюються законодавством відповідно до ГКУ. 
Суборенда державного та комунального майна. Орендар   має  право  передати  окремі  об’єкти  оренди  в суборенду, якщо інше не передбачено законом або договором оренди. Передача  в  суборенду  цілісних  майнових  комплексів  не допускається.
Викуп (приватизація) об’єкта оренд. Ст. 289 ГКУ Орендар має право на викуп об’єкта оренди, якщо таке право передбачено договором оренди. Умови викупу орендованого державного (комунального)  майна (цілісного майнового комплексу) визначаються відповідно до закону. 
Орендар   має   право  у  будь-який  час  відмовитися  від здійснення передбаченого в договорі права на викуп об’єкта оренди.  Розмір  плати  за  користування  земельною ділянкою,  що є державною або  комунальною  власністю,  не  може  бути  нижчим  за встановлений відповідно до закону. Випадки звільнення від плати за користування земельною  ділянкою  або  зменшення   розміру   плати визначаються законом.
Важливе значення для регулювання орендних відносин мають й інші акти законодавства: Декрити КМУ від 31.12.1992 р «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизації або передання в оренду яких не допукається» постанова КМУ від 10 серпня 1995 р. N 629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів»

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress