Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Підприємництво як вид господарської діяльності.

Підприємство - самостійний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими субєктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським Кодексом України та іншими законами.

 Підприємства  можуть  створюватись   як   для   здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. 

Підприємство,  якщо  законом  не встановлено інше,  діє на основі статуту. 
Підприємство є юридичною особою,  має відокремлене  майно, самостійний баланс,  рахунки в установах банків,  печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Стаття 62 ГКУ.
Підприємства   в   Україні   здійснюють   свою  діяльність відповідно до вимог статей 62-71 ГКУ,  якщо  інше  щодо підприємств  окремих  видів  не передбачено ГКУ та іншими законами, прийнятими відповідно ГКУ. 
Якщо  чинним  міжнародним  договором  України,  згоду   на обов’язковість  якого надано Верховною Радою України,  встановлено правила  інші,  ніж  ті,  які   передбачені   законодавством   про підприємства, то застосовуються правила міжнародного договору. 
Залежно  від  форм  власності,  передбачених  законом,   в Україні можуть діяти підприємства таких видів: 
      - приватне  підприємство, що діє на основі приватної  власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи); 
- підприємство,   що   діє  на  основі  колективної   власності (підприємство колективної власності); 
    - комунальне   підприємство,  що  діє  на  основі   комунальної власності територіальної громади; 
      - державне підприємство, що діє на основі державної власності; 
      - підприємство, засноване на змішаній формі власності (на  базі об’єднання майна різних форм власності). 
     В   Україні   можуть  діяти  також  інші  види   підприємств, передбачені законом. 
У разі  якщо  в  статутному  фонді  підприємства  іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків,  воно визнається підприємством   з   іноземними   інвестиціями.   Підприємство,   в статутному   фонді   якого   іноземна   інвестиція  становить  сто відсотків, вважається іноземним підприємством. 
Залежно  від  способу утворення (заснування) та формування статутного  фонду  в  Україні  діють  підприємства   унітарні   та корпоративні.
Унітарне підприємство створюється одним засновником,  який виділяє  необхідне  для  того  майно,  формує відповідно до закону статутний фонд,  не поділений на частки (паї),  затверджує статут, розподіляє  доходи,  безпосередньо  або через керівника,  який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на  засадах  трудового  найму,  вирішує  питання  реорганізації та ліквідації  підприємства.  Унітарними  є  підприємства   державні, комунальні,   підприємства,   засновані  на  власності  об’єднання громадян,  релігійної  організації  або  на  приватній   власності
засновника. 
  Корпоративне підприємство утворюється,  як правило,  двома або більше засновниками за їх спільним рішенням  (договором),  діє на  основі  об’єднання  майна  та/або  підприємницької чи трудової діяльності  засновників  (учасників),  їх   спільного   управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються,  участі засновників (учасників)  у  розподілі доходів  та  ризиків  підприємства.  Корпоративними є кооперативні підприємства,  підприємства, що створюються у формі господарського товариства,  а також інші підприємства,  в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб. 
Особливості правового статусу  унітарних  і  корпоративних підприємств  встановлюються  ГКУ,  іншими  законодавчими актами.
Підприємства залежно від  кількості  працюючих  та  обсягу валового  доходу  від  реалізації  продукції  за  рік  можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств. 
     Малими (незалежно    від    форми    власності)    визнаються підприємства,  в  яких  середньооблікова  чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує  п’ятдесяти  осіб,  а  обсяг валового  доходу  від реалізації продукції (робіт,  послуг) за цей період не перевищує суми,  сімдесяти мільйонів гривень. 
     Великими підприємствами   визнаються   підприємства,  в  яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує  250  осіб,  а  обсяг  валового доходу від реалізації продукції (робіт,  послуг) за  рік  перевищує  суму,  сто мільйонів гривень.
      Усі інші підприємства визнаються середніми.
У випадках існування залежності від  іншого  підприємства, підприємство визнається дочірнім. 
Для  підприємств  певного  виду  та  організаційних   форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання. Стаття 63 ГКУ.
Підприємство  може  складатися  з  виробничих  структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо),  а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). 
    Функції,  права  та  обов’язки   структурних   підрозділів підприємства визначаються положеннями про них,  які затверджуються в порядку,    визначеному   статутом   підприємства   або   іншими установчими документами. 
Підприємство   самостійно   визначає   свою  організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. 
Підприємство має право створювати  філії,  представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними  органами місцевого  самоврядування  в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу  юридичної  особи  і діють  на  основі положення про них,  затвердженого підприємством. Вони можуть відкривати рахунки в установах  банків  відповідно  до закону.
Діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств,  що знаходяться за її межами, регулюється ГКУ та іншими законами. 
  Управління  підприємством  здійснюється відповідно до його установчих документів  на  основі  поєднання  прав  власника  щодо господарського  використання  свого  майна  і  участі в управлінні трудового колективу. 
Власник здійснює свої права щодо управління  підприємством безпосередньо  або  через  уповноважені  ним  органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.  
Для  керівництва  господарською  діяльністю   підприємства власник  (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. 
У разі найму  керівника  підприємства  з  ним  укладається договір  (контракт),  в  якому  визначаються  строк найму,  права, обов’язки і відповідальність керівника,  умови його  матеріального забезпечення,  умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
Керівник  підприємства  без  доручення   діє   від   імені підприємства,  представляє його інтереси в органах державної влади і  органах  місцевого  самоврядування,   інших   організаціях,   у відносинах   з   юридичними   особами   та   громадянами,   формує адміністрацію   підприємства   і   вирішує   питання    діяльності підприємства   в   межах   та   порядку,   визначених  установчими документами.
Керівника  підприємства  може  бути  звільнено  з   посади достроково   на  підставах,  передбачених  договором  (контрактом) відповідно до закону.
На всіх підприємствах,  які використовують найману  працю, між  власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або  уповноваженим  ним  органом  повинен  укладатися  колективний договір,   яким   регулюються   виробничі,  трудові  та  соціальні відносини  трудового  колективу  з  адміністрацією   підприємства. Вимоги   до  змісту  і  порядок  укладення  колективних  договорів визначаються законодавством про колективні договори. 
Трудовий колектив підприємства становлять  усі  громадяни, які  своєю  працею  беруть  участь  у  його  діяльності  на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові   відносини   працівника   з  підприємством.  Повноваження трудового колективу щодо його участі  в  управлінні  підприємством втановлюються статутом   або   іншими   установчими    документами відповідно  до вимог цього Кодексу,  законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи.
Рішення  з  соціально-економічних  питань,  що  стосуються діяльності підприємства,  виробляються і приймаються його органами управління  за  участі  трудового  колективу  і  уповноважених ним органів.
Особливості  управління  підприємствами   окремих   видів (організаційних  форм  підприємств) встановлюються цим Кодексом та законами про такі підприємства. Стаття 65 ГКУ.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress