Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Поняття сторін і види колективних угод. Порядок їх укладання та зміст. ст. 10—20 Гл. 2 КЗпП України, ЗУ «Про колективні договори і угоди» вiд 01.07.19

Особливістю колективної угоди є специфіка сфери укладання. Колективна угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. Колективна угода – це правовий акт, що укладається між соціальними партнерами і містить їхні зобов’язання щодо встановлення умов праці, зайнятості та соціальні гарантії для працівників держави, галузі, регіону. Угоди також є правовою формою соціального партнерства і регулюють соціально – партнерські відносини на більш високому рівні.

Сторонами колективної угоди на державному рівні – генеральної угоди – є Кабінет Міністрів України, професійні спілки, що об’єдналися для ведення колективних переговорів та укладання генеральної угоди, і власники або уповноважені ними органи, що об’єдналися з тією ж метою. Угоду на регіональному рівні укладають між місцевими органами державної виконавчої влади або регіональними об’єднаннями підприємців, якщо вони створені й мають відповідні повноваження, і об’єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами. Особливістю колективної угоди – наявність у її змісті нормативних зобов’язальних положень. Нормативні положення угоди – це сукупність локальних норм з основних питань праці, її оплати, умов та охорони праці, соціально – побутових питань. Зміст колективної угоди – взаємні зобов’язання сторін: гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості; мінімальні соціальні гарантії оплати праці та доходів усіх груп і верств населення щодо забезпечення достатнього рівня життя; розмір прожиткового мінімуму; соціальне страхування; трудові відносини, режим роботи і відпочинку; умови охорони праці і навколишнього середовища; задоволення духовних потреб населення; умови зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці. Угода на галузевому рівні регулює галузеві норми: нормування та оплата праці; установлення для підприємств галузі мінімальні гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки за мінімальною межею розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки умов праці окремих категорій працівників галузі; трудових відносин; умови охорони праці; умови зростання фондів оплати праці.

Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод від імені найманих працівників надається професійним спілкам, об’єднанням профспілок в особі їх виборних органів або іншим представницьким органом. За наявності на підставі, державному, галузевому, регіональному рівнях кількох профспілок чиїх об’єднань вони повинні сформувати спільний представницький орган. Умови колективних договорів і угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод. Відповідно ЗУ укладенню колективного договору, угоди передують колективні переговори. Будь – яка зі сторін не раніше як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, угоди або у строки, визначені цими документами, письмово повідомляють інші сторони про початок переговорів. Друга сторона протягом 7 днів зобов’язана розпочати переговори. Після досягнення сторонами домовленості про початок колективних переговорів вони мають оперативно створити робочу комісію для ведення переговорів і розроблення проекту колективного договору з повноважних представників сторін, визначити строки і порядок ( регламент) ведення переговорів, гарантії їх учасниками, про що власник видає погоджений із профспілковим комітетом наказ. Строки можуть переривати переговори для проведення консультацій, експертиз, отримання потрібних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку певних компромісів. Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирні процедури. Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, вони складають точно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів. Протягом 3 днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують із свого складу примирну комісію, а за недосягання згоди звертаються до обраного ними посередника. Примирна комісія або посередник у семиденній термін розглядає протокол розбіжностей і вносить рекомендації щодо суті спору. Закон передбачає такі примирні процедури для врегулювання розбіжності: складання протоколу розбіжності, створення примирної комісії, право звернення до посередника за вибором сторін. У разі недосягання угоди після вжиття цих заходів допускається організація і проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України. Для підтримки своїх вимог профспілки можуть провести у встановленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації. Проект колективного договору обговорюють у трудовому колективі та його підрозділах, а відтак виносять на розгляд загальних зборів. Якщо збори відхиляють проект або окремі положення, сторони поновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект у цілому виносять на розгляд загальних зборів. Схвалений загальними зборами проект договору підписується уповноважені представники сторін не пізніше 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами . угоду підписують уповноважені представники сторін не пізніше як через 10 днів після завершення колективних переговорів. Колективний договір, угода набирає чинності з дня підписання їх представниками сторін або з дня , вказаного в колективному договорі , угоді. Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти доти, доки сторони укладають новий або переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором термін дії договору встановлюється угодою сторін, як правило на 1-3 роки. Зміни і доповнення до колективного договору можуть вноситися протягом терміну його дії лише за взаємною згодою сторін у встановленому ними порядку. Жодна зі сторін протягом дії колективного договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну чинних норм і положень, обов’язків за договором або призупиняти їх виконання.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress