Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.

Товариство з обмеженою відповідальністю - це таке госпо­дарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідаль­ність за своїми зобовязаннями усім своїм майном; учасники, які пов­ністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, повязаних із діяль­ністю товариства, у межах вартості своїх внесків.

 Основні риси:

різновид господарського товариства;

спеціальне регулювання: ГК України (ч. З ст. 80), ЦК України (статті 140-150), Закон «Про господарські товариства» (статті 50-64);
наявність статусу юридичної особи;
мінімальний розмір статутного фонду – (визначається на розсуд членів, або) сума, еквівалентна 1 мінімальним заробітним платам за ставкою на момент ство­рення товариства;
поділ статутного фонду на частки, розмір яких визначається установчими документами і може бути будь-яким (рівним або різним);
відповідальність   товариства  за  власними  зобов’язаннями усім своїм майном;
відсутність у учасників товариства субсидіарної майнової відповідальності за борги товариства, якщо вони повністю сплати­ли свої частки;
наявність у учасників, які не повністю сплатили свої вклади, додаткової відповідальності за борги товариства у межах вартості несплаченої частини вкладу, у випадках, передбачених статутом
товариства;
наявність органів товариства, за допомогою яких здійсню­ється управління справами товариства: вищий орган - збори учас­ників, виконавчий орган - дирекція або одноособовий директор,
контрольний - ревізійна комісія (ревізор);
незначні вимоги щодо персональної участі в діяльності това­риства його учасників, завдяки закріпленим у законі принципам:
1) діяльності зборів товариства (а саме: визначення кількості голо­сів, що належать кожному учасникові (пропорційно розміру частки у статутному фонді); визначення кворуму зборів учасників за умо­ви, якщо на них присутні учасники чи їх представники, які володі­ють у сукупності більш як 60% голосів); прийняття рішень зазвичай простою більшістю голосів присутніх на зборах учасників, а з окре­мих питань - визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; внесення змін до статуту товариства; при вирішенні питання про виключення уча­сника з товариства, - якщо за рішення проголосували учасники, що володіють у сукупності понад 50% загальної кількості голосів;
застосування принципу одностайності передбачається у випадках:
а) прийняття рішень зборами учасників шляхом опитування, при цьому рішення приймається за відсутності заперечень хоча б одного учасника товариства;
б) прийняття рішень з питань, не включених до порядку денного: для цього необхідна згода всіх учасників, при­сутніх на зборах);
2) можливості формування виконавчого органу з найманих працівників, які не є учасниками товариства;
обов’язковість для учасників майнової участі в товаристві: сплатити основний і додаткові (якщо останні передбачені установ­чими документами або рішенням зборів учасників) внески;
можливість відступлення учасником своєї частки (її частини) іншому учасникові (учасникам) або третім особам (якщо учасники товариства протягом місяця з дня повідомлення про продаж частки
не реалізують своє переважне право на купівлю частки);
обмежений рух учасників; зміна складу учасників відбуваєть­ся шляхом:
а) виключення учасника з товариства;
б) відступлення частки іншому учасникові (учасникам) або третій особі;
в) спадку­вання частки учасника - фізичної особи або правонаступництва учасника - юридичної особи;
г) виходу учасника з товариства;
припинення  участі   в  товаристві   відбувається   внаслідок:
а) смерті учасника - фізичної особи або реорганізації чи ліквідації учасника - юридичної особи;
б) відступлення частки іншому учасни­ку (учасникам) або третій особі;
в) виключення учасникові з товарис­тва; г) добровільного виходу учасника з товариства з викупом його частки самим товариством;
д) звернення стягнення на частку учасни­ка, якщо для покриття його боргів не вистачає його власного майна.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress