Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Управління охороною праці та обов’язки роботодавця. Правовий статус служби охорони праці.

Згідно ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 (від 25.06.2011) роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до чинного законодавства та забезпечити функціонування системи управління охороною праці.

 Зокрема він:

 1. Створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання;

 2. Розробляє за участю сторін колективного договору і реалізовує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;

 3. Забезпечує виконання відповідних профілактичних заходів;

 4. Упроваджує прогресивні технології, досягненні науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивних досвід з охорони праці;

 5. Забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

 6. Забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

 7. Організовує проведення аудиту охорони праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно – правовим актам з охорони праці та за їх підсумками вживає заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

 8. Розробляє і затверджує положення, інструкції , інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно – правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно – правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

 9. Здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, за устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог з охорони праці;

 10. Організовує пропаганду безпечних методів праці

 11. Уживає термінових заходів для допомоги потерпілим

Служба охорони праці на під – ві. Особливу увагу а законі (Стаття 15) приділено питанням організації та функціонування цієї служби. На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, а на під-ві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання цих функцій можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

У Законі наголошено , що служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Спеціалісти служби охорони праці відповідно до Закону наділені владними повноваженнями у разі виявлення порушень охорони праці. Так, вони мають право:

 1. Видавати керівникам структурних підрозділів під – ва обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, отримувати від них потрібні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

 2. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно – правових актів з охорони праці;

 3. Зупинити роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;

 4. Надсилати роботодавцю подання про притягання до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Особливу увагу слід звернути на те, що припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. У ст.. 15 Закону наголошено, що ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress