Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

1. Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины

Позовна давність - це встановлений законом строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Іншими словами, це строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати захисту чи примусового

1.1. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві, установі, організації. Режим роботи.

Внутрішній трудовий розпорядок (ВТР) – це система відносин, що виникають між роботодавцем і працівником або колективом усередині підприємства, установи, організації в процесі праці і регулюються трудовим правом....

1.2. Поняття трудового договору, його сторонни. Необхідні та факультативны умови трудового договору. ст. 21 КЗпП

Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно проголошене ст. 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить собою можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку погоджується....

1.3. Обмеження щодо звільнення деяких категорій працівників з ініціативи роботодавця.

Особливу увагу слід звернути на обмеження, передбачені Кодексом щодо звільнення деяких категорій працівників....

1.4. Поняття робочого часу, його види та нормування.

Робочий час — це встановлений законом, колективним дого­вором чи угодою сторін період, протягом якого працівники зобо­вязані виконувати роботу, обумовлену трудовим договором....

1.5. Працівники, як суб’єкти трудового права України.

Згідно з ч. 2 ст. 1 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р.( вiд 24.12.2009) найманий працівник — фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі й організації,...

1.6. Режим робочого часу, та його види. Робота вахтовим методом.

Режим робочого часу — це порядок розподілу норми робочого часу протягом відповідного календарного періоду. Елементами режиму робочого часу є: час початку та закінчення роботи; тривалість перерв для відпочинку і харчування; тривалість і порядок чергування...

1.7. Oсобливості працевлаштування деяких не конкуренто – здатних категорій громадян. Участь підприємств у реалізації державної політики зайнятості.

Держава забезпечує надання додаткових гарантій працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку, зокрема: жінкам, які мають дітей віком до 6 років; одиноким матерям,...

1.8. Загальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарне стягнення, його види, строки та порядок застосування.

Дисциплінарна відповідальність – це вид юр. відп., що полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, нести відповідальність пред роботодавцем і зазнавати дисциплінарних санкцій, передбачених нормами трудового права....

1.9. Щорічна основна та додаткова відпустка працівників, їх тривалість ЗНУ «Про відпустки» вiд 15.11.1996 (вiд 12.01.2011)

Відпустка – це час відпочинку, який за чинним законодавством обчислюється у календарних днях і надається працівником за умови збереження місця роботи та заробітної плати. ...

1.10. Поняття сторін і види колективних угод. Порядок їх укладання та зміст. ст. 10—20 Гл. 2 КЗпП України, ЗУ «Про колективні договори і угоди» вiд 01.07.19

Особливістю колективної угоди є специфіка сфери укладання. Колективна угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. Колективна угода – це правовий акт, що укладається між соціальними партнерами і містить їхні...

1.11. Охорона праці: поняття , державна політика в галузі охорони праці та її правове регулювання.

Oхорона праці - це сукупність правових норм, які визначають систему соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоровя і працездатності людини в процесі...

1.12. Юридична відповідальність сторін трудових відносин за порушення трудової дисципліни.

Трудова дисципліна виступає обєктом ряду правопорушень, за які може наступати юридична відповідальність різних видів - адміністративна, кримінальна, дисциплінарна, матеріальна. ...

1.13. Bідшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівника та, у разі смерті.

Якщо нещасний випадок: відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоровя або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України "Про загальнообовязкове...

1.14. Зміст колективного договору. Ст.13. КЗпП Види відповідальності сторін трудових відносин за порушення колективного договору.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. Ці умови поділяються на : інформаційні, нормативні, зобов’язальні, організаційні. Інформаційні умови – норми централізованого зак – ва, а також колективних угод більш високого...

1.15. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця. Правовий статус служби охорони праці.

Згідно ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 (від 25.06.2011) роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до чинного законодавства та забезпечити функціонування системи управління...

1.16. Особливості правового регулювання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 (від 25.06.2011) ст..ст. 14-1

...

1.17. Реалізація колективного договору, угоди та контроль за їх виконанням. Відповідальність роботодавця за його не виконання або неналежне виконання.

Cт.ст. 18-20 ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 (від 07.05.2008) та КпАП...

1.18. Конкуренція у сфері господарювання, недобросовісна конкуренція.

Недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у ідприємницькій діяльності ( ст.32 ГКУ)....

1.19. Гарантії при укладанні, зміні, припиненні та розірванні трудові договору. Форма трудового договору.

Згідно ст. 22 КЗПП Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору...

1.20. Види трудового договору: на невизначений строк, на певний строк, на тимчасову та сезону роботу.

Ст. 21 КЗпП передбачає види трудового договору в залежності від терміну. Трудовий договір на невизначений строк (безстроковий) укладається з дотриманням загальних положень, викладених вище. Це звичайний трудовий договір між роботодавцем і найманим працівником....

1.21. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за школу заподіяну підприємству, установі, організації

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну під – ву, визначається ст. 130-138 КЗппП . В основі матеріальної відповідальності – обов’язок працівника дбайливо ставиться до майна підприємства і вживати заходів для запобігання шкоди....

1.22. Міжнародна організація праці ( МОП) , її структура. Форми міжнародно – правових актів що приймає МОП.

МОП булла засована разом з Лігою Націй на основі Версальского договору в 1919 році у Парижі під час конференції країн, які перемогли віну. На першому пленарному засіданні конференції була створена комісія з питань міжнародного трудового законодавства....

1.23. Охорона праці. Органи державного нагляду і контролю та їх правовий статус.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю й охорону здоровя здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які, як вже підкреслювалось, не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу....

1.24. Підстави припинення трудового договору. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору.

Припинення (розірвання) трудового договору охоплює всі можливі випадки закінчення його дії. Загальні підстави припинення трудового договору викладені в ст. 36 КЗпП. ...

1.25. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, укладеного на невизначений строк та строкового трудового договору.

Згідно ст. 38 КЗпП Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. ...

1.26. Поняття та види спадкування

Спадкування — це перехід прав та обовязків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦК України).Сукупність правових норм, які регулюють умови і порядок спадкування скла­дає інститут цивільного права,...

1.27. Колективна ( бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, повязаних зі зберіганням, обробкою, продажем (відпус­ком), перевезенням або застосуванням у процесі виробницт­ва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність...

1.28. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на підприємствах, установах, організаціях

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. -громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють: трудові колективи через обраних ними уповноважених; професійні спілки - в особі своїх виборних...

1.29. Визначення розміру, заподіяної шкоди працівником та порядок її відшкодування.

Визначення розміру шкоди, заподіяної власнику або уповноваженому ним органу, залежить від ступеня вини заподіювача шкоди, характеру виробничої діяльності підприємства....

1.30. Матеріальна відповідальність роботодавця за школу заподіяну працівникові. Умови та підстави такої відповідальності.

Власник зобовязаний відшкодувати майнову шкоду, заподіяну працівникові при виконанні ним трудових обовязків. ...

1.31. Випадки застосування повної матеріальної відповідальності працівників за законодавством України

Повна матеріальна відповідальність полягає у покладанні на працівників обов’язків відшкодувати пряму дійсну шкоду, заподіяну з їх вини, в повному розмірі без будь – яких обмежень....

1.32. Предмет, метод та джерела цивільного права.

Складові цивільного права: наявність приватних осіб; приватний інтерес (основа); воля учасників, як умова вступу в цивільні правовідносини. ...

1.33. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Види цивільної дієздатності фізичної особи.

3 відносинами, які регулюються цивільним правом людина стикається протягом усього життя: від народження до смерті. Водночас наявності у фізичної особи лише однієї цивіль­ної правоздатності ще замало для визнання її повноцінним субєктом цивільного права....

1.34. Види та організаційно – правові форми юридичних осіб.

Види юридичних осіб 1. Юридична особа може бути створена шляхом обєднання осіб та (або) майна. 2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права....

1.35. Порядок створення та припинення діяльності юридичної особи.

Законодавством передбачається кілька способів виникнення юридичних осіб. ...

1.36. Цінні папери як об’єкти цивільних прав

Цінний папір визначено як документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобовязань згідно з умовами...

1.37. Поняття, види та форма правочину.

Правочин - це поведінка суб'єкта, тобто «дія» і «недія». Але якщо дія є правочином зав­жди, то «недія» (бездіяльність) - лише тоді, коли це передбачено законом або договором. Другою ознакою правочину є його вольовий характер. Оскільки спрямованість поведінки...

1.38. Поняття та види позовної давності

Позовна давність - це встановлений законом строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Іншими словами, це строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати захисту чи примусового...

1.39. Способи набуття і припинення права власності

Право власності набувається і припиняється на підставі певних юридичних фактів.Юридичні факти, з якими закон повязує виникнення права власності, називають способами набуття права власності. Вони поділяються на первинні і похідні....

1.40. Захист прав власності

Цивільне законодавство забезпечує громадянам та іншим власникам рівні умови захисту права власності. Захист, як правило, здійснюється судом, арбітражним або третейським судом шляхом подання позову....

1.41. Поняття та види речових прав на чуже майно

Речові права — це права, що забезпечують задоволення інтересів власника шляхом безпосереднього впливу на річ, яка перебуває у сфері його господарювання....

1.42. Поняття, об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.

Термін "інтелектуальна власність" увійшов у науковий обіг в нашій країні на початку 90-х років. Право інтелектуальної власності — це сукупність правових норм, які регулюють правові відносини, повязані із встановленням правомочностей конкретних осіб на...

1.43. Правові засоби забезпечення виконання зобов’язання.

Виконання зобовязання полягає у вчиненні його сторонами певних дій, які становлять зміст їх прав та обовязків.    У більшості випадків виконання зобовязання полягає саме у вчиненні активних дій, хоча виконання зобовязання може полягати в діях пасивних...

1.44. Підстави та способи припинення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання та її підстави.

Припинення зобовязання означає, що учасники зобовязання втратили свої права та обовязки за зобовязанням, тобто кредитор вже не має права вимагати, а боржник не має обовязку виконувати. Для припинення зобовязання необхідна наявність певної обставини, тобто...

1.45. Поняття, зміст, укладання, зміна та розірвання договору

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав та обовязків....

1.46. Поняття, значення та види договору купівлі - продажу 

Договір купівлі-продажу — це угода, за якою продавець (одна сторона) зобовязується передати майно у власність покупцеві (друга сторона), а покупець зобовязується прийня­ти майно і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК)....

1.47. Роздрібна купівля – продаж.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобовязується передати покупцеві товар, що зазвичай призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не повязаного з підприємницькою...

1.48. Поняття, ознаки та загальна характеристика договору поставки.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобовязується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не повязаних з особистим,...

1.49. Поняття та загальна характеристика договорів дарування, ренти та довічного утримання ( догляду)

Договір довічного утримання (догляду). Своє майбутнє можна забезпечити, зробивши певні заощадження, заробивши велику пенсію, уклавши договір страхування чи розраховувати на вдячних нащадків. Договір довічного утримання — одна із цивільно-правових форм...

1.50. Договір лізингу.

За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобовязується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем...

1.51. Поняття та загальні положення про підряд.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобовязується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобовязується прийняти та оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 837 ЦК)....

1.52. Будівельний підряд

За договором будівельного підряду підрядник зобовязується збудувати і здати у встановлений строк обєкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобовязується надати підрядникові будівельний майданчик...

1.53. Поняття та загальні положення договору про надання послуг.

Згідно зі ст. 901 ЦК за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобовязується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобовязується...

1.54. Договір перевезення пасажира та багажу.

За договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобовязується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу — також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання...

1.55. Договір дарування та договір комісії

За договором доручення одна сторона (повірений) зобовязується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії (ч. 1 ст. 1000 ЦК)...

1.56. Правові відшкодування шкоди (делікатні зобов’язання): загальна характеристика.

Зобов’язання щодо відшкодування шкоди (деліктне зобов’язання) – це таке цивільно-правове зобов’язанням, а яким потерпілий (кредитор) має право вимагати від заподіювача шкоди (боржника) відшкодування в повному обсязі протиправно завданої шкоди шляхом відшкодування...

1.57. Порядок та умови укладання шлюбу. Шлюбний договір.

Сімейний кодекс (глава 10) забезпечив детальне регулювання умов шлюбного договору. ...

1.58. Недійсність шлюбу. Визнання шлюбу неукладеним. Припинення шлюбу.

Припинення шлюбу - це припинення правовідносин між подружжям, що зумовлене певними юридичними фактами. Припинення шлюбу відбувається внаслідок: - смерті одного з пожружжя, або оголошення його померлим; розірвання шлюбу....

1.59. Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків і дітей.

Закріплені в СК особисті немайнові пра­ва мають свою специфіку. По-перше, ці права позбавлені еконо­мічного змісту і не мають грошової оцінки. По-друге, вони нале­жать усім без винятку батькам та дітям у рівному обсязі. По-третє, основна частина цих прав...

1.60. Поняття, предмет та методи господарського права .

Господарське право — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання....

1.61. Господарська діяльність та господарські відносини: поняття, ознаки, види.

...

1.62. Поняття та види господарських товариств.

: Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші субєкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом обєднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. ...

1.63. Господарське законодавство: поняття та система.

Термін «законодавство» зазвичай використовується у значенні як сукупність законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права....

1.64. Поняття та види субєктів господарювання.

На відміну від інших учасників господарських відносин (споживачів, органів державної влади і органів місцевого самоврядування) тільки суб’єкти господарювання безпосередньо здійснюють господарську діяльність. Інакше кажучи, як уже зазначалось, усі суб’єкти...

1.65. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого господарювання в господарській діяльності.

1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є субєктами господарювання....

1.66. Акціонерне товариство: поняття та види.

Акціонерне товариство (AT) - це таке господарське товари­ство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість час­ток рівної номінальної вартості, виражених в акціях, і яке несе від­повідальність за своїми зобов язаннями усім своїм майном; акціо­нери...

1.67. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

До державного майна у сфері господарювання належать цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурних підрозділів, нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави...

1.68. Оренда державного та комунального майна. Правове регулювання оренди державного та комунального майна. 83. Правове регулювання оренди в сфері господа

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного...

1.69. Приватизація державного майна у сфері господарювання.

Про приватизацію державного майна вiд 04.03.1992 № 2163-XII Майно єдиного цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його окремих підрозділів, що є єдиними (цілісними) майновими комплексами і виділяються...

1.70. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище.

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) - це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом, і яке несе відповідаль­ність за своїми зобов язаннями усім власним майном, а у разі його недостатності...

1.71. Повне товариство: поняття і правове становище.

Повне товариство — це таке господарське товариство, всі учасники якого від імені товариства спільно здійснюють підпри­ємницьку діяльність і несуть додаткову відповідальність за зобов язаннями товариства усім своїм майном....

1.72. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

Kабінет Міністрів України, уповноважені ним органи виконавчої влади можуть рекомендувати субєктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори....

1.73. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.

Товариство з обмеженою відповідальністю - це таке госпо­дарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідаль­ність за своїми зобовязаннями усім своїм майном; учасники, які пов­ністю...

1.74. Командитне товариство: поняття і правове становище.

Командитне товариство - це таке господарське товари­ство, в якому один або більше учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть щодо боргів додат­кову відповідальність за зобовязаннями товариства всім своїм майном, на яке...

1.75. Поняття та правовий статус приватного підприємства.

Приватним підприємством визначається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або декількох громадян. Іноземців, осіб без громадянства та його ( їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також під – во, що діє на основі...

1.76. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника.

У разі нездатності субєкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобовязання перед іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності цей субєкт (боржник)...

1.77. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Ст. 212 ГК

У випадках, передбачених законом, щодо неплатоспроможного боржника застосовуються такі процедури: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута. ...

1.78. Органи управління акціонерним товариством. ЗУ «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 (01,01,12р)

Господарські функції і права акціонерного товариства як субєкта права у правовідносинах реалізують його органи управління....

1.79. Принципи господарювання.

Стаття 6. ГК Загальними принципами господарювання в Україні є:...

1.80. Право власності, право господарського відання, право оперативного управління: поняття, звязок і відмінність.

Основу правового режиму майна субєктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право господарського відання, право оперативного управління, а також право оперативного...

1.81. Підприємництво як вид господарської діяльності.

Підприємство - самостійний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими субєктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення...

1.82. Господарські обєднання: поняття, види, правове становище.

До господарських організацій, які здійснюють управління гос­подарською діяльністю, в т. ч. і координацію такої діяльності, на­лежать: господарські обєднання (включаючи і промислово-фінан­сові групи), господарські міністерства та відомства....

1.83. Договір перевезення вантажу: поняття, зміст та порядок укладання.

ГК ст. 306-316 Перевезенням вантажів визнається господарська діяльність, повязана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами,...

1.84. Промислово-фінансові групи.

Верховна Рада України визнала таким що втратив чинність Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" та внесення змін до деяких законодавчих актів України"....

1.85. Громадянин (фізична особа) у сфері господарювання.

Громадянин визнається субєктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 ГКУ. ...

1.86. Загальна характеристика правового регулювання біржової діяльності.

Існують товарні та фондові біржі ГКУ встановлює поняття товарної біржі та біржової діяльності, права і обов”язки товарної біржі та правила біржових торгів ст. ст. 278-282. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила...

2. Конституционное право Украины как сфера права

2.1. Понятие конституционного права как отрасли права

Конституционное право рассматривается в трех аспектах: как сфера права в системе национального права, как наука и как учебная дисциплина. Конституционное право как сфера права в любом государстве есть составной частью национальной правовой системы...

2.2. Конституционно-правовые нормы: общая характеристика

Конституционно-правовая норма — это установленное или санкционированное государством общеобязательное правило поведения, которое регулирует общественные отношения, и представляет предмет конституционного права....

2.3. Конституционно-правовые институты

Для достижения правового результата недостаточно наличия одной правовой нормы, для регулирования соответствующей сферы общественных отношений необходима их совокупность. Поэтому нормы любой области права делятся на правовые институты....

2.4. Система конституционного права Украины

Конституционное право Украины — элемент правовой системы государства. В свою очередь, оно является сложной системой, которая формируется с многих частей и элементов, которые взаимодействуют характеризуют внутреннюю структуру конституционного права и отличают...

2.5. Конституционно-правовые отношения и их общая характеристика

Правоотношение являются главным средством, с помощью которого требования юридических норм воплощаются в поведении людей. Юридические нормы реально выявляют свои регулятивные свойства только тогда, когда они начинают функционировать в правоотношениях....

2.6. Источники конституционного права Украины

Источники права различаются: а) за материальным содержанием (материальные условия жизни общества, система экономических связей, формы собственности и т.п.); б) за идеальным содержанием (правовое сознание); в) за юридическим содержанием (разные формы —...

3. Конституционное право украины как наука и учебная дисциплина

3.1. Предмет и задачи науки конституционного права

Становление Украины как суверенного правового государства нуждается в изучении широкого круга государственно-правовых проблем с учетом отечественного создания государства и зарубежного опыта регулирование конституционно-правовых отношений. Наука конституционного...

3.2. Функции науки конституционного права

Наука конституционного права имеет характерные функции, которые определяются прежде всего ее предметом. В них раскрываются ее сущность, назначение, роль для правотворческого и правоприменимого процессов, повышение политико-правовой культуры населения,...

3.3. Методология науки конституционного права

Методология науки — учение о методах познания конституционно-правовых реалий, теоретическое обоснование методов и видов познания этих реалий, которые используются наукой конституционного права Украины. Метод науки — это совокупность правил, приемов и...

3.4. Конституционное право Украины как учебная дисциплина

Конституционное право Украины как учебная дисциплина изложена в государственных и негосударственных юридических высших учебных заведениях, на юридических факультетах. Как учебная дисциплина она направлена на раскрытие основных понятий и содержания предмета...

4. Конституция Украины

4.1. Понятие конституции. Виды классификаций

В переводе с английского языка слово «конституция» означает «устройство», с латинского - «утверждаю, устанавливает». Этот термин известен еще со времен Римской империи и периода феодализма (например, Павийская Конституция Священной Римской империи германской...

4.2. Функции, принципы и юридические собственности Конституции Украины

Роль конституции в обществе проявляется в ее функциях, под которыми следует понимать общественное назначение Конституции и способы реализации ее конституционных норм. Вопрос о функции Конституции являются спорными. Разные ученые выделяют разное их количество....

4.3. Толкование Конституции Украины

Термин «толкование» (интерпретация) многозначен. Понятие «интерпретация» происходит от латинского Interpretatio - разъяснение. В гуманитарных науках толкования понимается как способ познания различных объектов человеческой культуры или понимание письменных...

4.4. Реализация Конституции Украины

Принятие Конституции является лишь началом конституционного регулирования. Конституция формулирует соответствующие требования к поведению субъектов права, а реализуется только тогда, когда она воплощается в практической деятельности государственных институтов...

4.5. Внесение изменений в Конституцию Украины

Порядок внесения изменений в Конституцию Украины определяется в разделе XIII Основного Закона. Он направлен на обеспечение как стабильности конституционного строя, так и динамику его развития с учетом общественных потребностей, которые постоянно меняются....

5. Гражданство Украины

5.1. Понятие и содержание гражданства

Гражданство Украины — это правовая связь между физическим лицом и Украиной, которая находит свое проявление в их взаимных правах и обязанностях....

5.2. Принципы гражданства

Принципы гражданства Украины — это исходные основы, руководящие идеи, которые получили закрепление в законодательстве во взаимоотношениях государства и лица....

5.3. Основания и формы обретения гражданства Украины

При рассмотрении вопросов гражданства любого государства возникает необходимость выяснить, кого же считать гражданином этого государства, поскольку определение круга лиц, которые принадлежат к гражданству, есть ее суверенным правом. ...

5.4. Основания и формы прекращения гражданства Украины

Прекращение гражданства — это прекращение постоянной правовой связи лица с Украинским государством....

5.5. Полномочие государственных органов, которые решают вопросы гражданства. Процедуры по вопросам гражданства

К государственным органам, на которые возлагаеться решение вопросов гражданства, относяться Президент Украины, Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства, специально уполномоченный централный орган исполнительной власти по вопросам гражданства...

6. Правовой статус политических партий и общественных организаций в Украине

6.1. Объединение граждан в политической системе Украины

В демократическом обществе политические партии в борьбе за государственную власть постепенно превращаются в посредника между обществом и государством. Они являются единым элементом гражданского общества, который при условии овладения государственной властью...

6.2. Правовой статус политических партий и общественных организаций

Регулирование правового статуса политических партий, общественных объединений имеет два уровня — конституционный и текущий. К первому принадлежит Конституция Украины, ко второму — Законы Украины «О политических партиях в Украине», «О выборах народных...

7. Конституционно-правовой статус религиозных организаций в Украине

7.1. Право человека на свободу мировоззрения, вероисповедание и создание религиозных организаций. Их виды, основы правового статуса

Функционирование религиозных организаций в обществе имеет объективно необходимый характер. Они представляют особую форму удовлетворения религиозных нужд. Именно такие нужды определяют суть и назначение религиозных организаций, направления, способы и методы...

7.2. Принципы взаимоотношений государства и религиозных организаций

В Украине осуществление государственной политики относительно религии и церкви определяется принципом обособленности церкви от государства и школы от церкви. ...

8. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина

8.1. Понятие конституционно правового статуса человека и гражданина и его структура

Правовой статус - это юридически закреплено положение лица в государстве и обществе....

8.2. Тенденции конституционно правовой регуляции основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина

Для конституционно правовой регуляции основных прав и свобод человека и гражданина в Украине характерными являются такие тенденции: 1) расширение каталога прав и свобод, закрепленных на уровне Основного Закона; 2) новелизация традиционных конституционных...

8.3. Принципы конституционно правового статуса лица

Одним из важных элементов конституционно правового статуса лица в Украине есть его принципы, то есть выходные принципы, на основе которых осуществляются права, свободы и обязанности лица, и определяется место лица в государстве и обществе....

8.4. Поколение прав человека

Конституционные и другие права и свободы обеспечивают разные области жизни человека: личную, политическую, экономическую, социальную, культурную (духовную). В соответствии с этим они структурируются за категориями и наименованиями....

8.5. Права индивида и коллективные права

Конституция Украины закрепляет права и свободы, которые могут реализовываться как индивидуально, так и коллективно. Например, право на труд реализуется индивидуально (ч. 1 ст. 43 Конституции), а право на забастовку для защиты своих экономических и социальных...

8.6. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина

Конституционные права, свободы и обязанности, закрепленные в Основном Законе Украины, являют собой целостную систему, которая наглядно оказывается через классификацию на основе разных критериев. Классификация - один из важных приемов аналитического способа...

8.7. Личные права и свободы

Личные (гражданские) права и свободы составляют основу правового статуса лица, призванные обеспечить свободу и автономию индивида как члена гражданского общества, его юридическую защищенность от любого незаконного внешнего вмешательства. К ним принадлежат...

8.8. Политические права и свободы

Политические права и свободы - это права, которые принадлежат человеку как члену политического содружества, когда он выступает в первую очередь как гражданин государства....

8.9. Экономические, социальные и культурные права

Экономические, социальные и культурные права - это права, связанные с деятельностью человека в экономической сфере, ее социальными отношениями с обществом, государством, коллективами, другими людьми, с деятельностью в сфере культуры и духовной жизни....

8.10. Конституционно правовой статус иностранцев, лиц без гражданства и беженцев в Украине

Конституция Украины установила, что иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, за исключениями, установленными...

8.11. Ограничение прав человека и гражданина. Права человека в условиях чрезвычайного состояния

В соответствии с частью 2 в. 29 Общей декларации прав человека, «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен испытывать только такие ограничения, которые установлены законом исключительно с целью обеспечения надлежащего признания и уважения...

8.12. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина

Конституционные гарантии - это предусмотренные Основным Законом Украины условия, средства, методы и механизмы, которые обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина....

8.13. Конституционные долги человека и гражданина

Обязанности - составная часть правового статуса лица. Они связаны с правами и свободами человека и гражданина, и этим можно объяснить то обстоятельство, что обязанности закреплены в разделе II Конституции Украины «Права, свободы, и обязанности человека...

9. Референдум в Украине

9.1. Основные формы непосредственной демократии

Народовластие является основополагающим принципом конституционного строя Украины. Согласно ст. 5 Конституции, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, который осуществляет власть непосредственно и через органы...

9.2. Понятие и виды референдумов

Термин «референдум» в переводе с латыни означает «то, что должно быть сообщено». В отличие от выборов, референдум не является универсальным институтом. В некоторых странах развитой демократии он никогда не применялся (Нидерланды) или применялся в редких...

9.3. Всеукраинский референдум

Всеукраинский референдум предусматривает голосование всех граждан Украины по важнейшим вопросам общегосударственного значения. Его результаты имеют императивный характер на всей территории Украины....

9.4. Местные референдумы

Наряду со всеукраинским референдумом, согласно действующей Конституции Украины и законодательства, проводятся местные референдумы. Возможность их проведения предусматривается Конституцией Украины (статьи 38, 143), законами «О всеукраинском и местных референдумах»,...

10. Правовой статус депутата в Украине

10.1. Правовой статус народного депутата Украины

Особенностью правового статуса народного депутата является то, что он одновременно является членом общенационального представительского органа, — Верховной Раде Украины, следовательно, принимает участие в осуществлении закрепленных за парламентом полномочий,...

10.2. Особенности правового статуса депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым состоит из ста депутатов, которые избираются на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования на четыре года....

10.3. Особенности правового статуса депутата местного совета

Депутат местного совета является представителем интересов территориального общества села, поселка, города или их обществ. Он обязан выражать и защищать интересы соответствующего территориального общества, выполнять полномочия, предоставленные ему законом,...

11. Президент Украины

11.1. Президент Украины — глава Украинского государства

Главой государства современных стран является лицо, которое формально или фактично занимает наивысшее место в иерархии государственных институтов и осуществляет функцию политического представительства страны как во внутренней, так и во внешней...

11.2. Выборы Президента Украины

Основы выборов Президента Украины устанавливаются Конституцией Украины, согласно с которой Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг тридцати пяты лет, имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении последних десяти...

11.3. Полномочия Президента Украины

Согласно со ст. 106 Конституции Украины, Президент Украины имеет широкие полномочия в разных сферах государственной жизни. В одних случаях эти полномочия принадлежат исключительно ему, во-вторых — они пересекаются с полномочиями других органов государственной...

11.4. Акты Президента Украины

Государственная деятельность Президента Украины реализуется через специальные нормативно правовые акты: указы и распоряжения. Как установлено ч. 3 ст. 106 Конституции, Президент Украины на основе и на исполнение Конституции и законов Украины выдает указы...

12. Исполнительная власть в Украине

12.1. Система органов государственной исполнительной власти

Исполнительная власть — это самостоятельная ветвь государственной власти, на которую полагается осуществление постоянного управления разными сферами и обеспечение выполнения Конституции Украины, законов и подзаконных нормативно правовых актов....

12.2. Министерства и другие центральные органы исполнительной власти

Систему центральных органов исполнительной власти Украины составляют министерства, государственные комитеты (государственные службы) и центральные органы исполнительной власти со специальным статусом....

12.3. Конституционно правовой статус местных государственных администраций

Систему местных органов государственной исполнительной власти составляют: 1) областные государственные администрации; 2) Киевская и Севастопольская местные государственные администрации; 3) районные государственные администрации; 4) районные государственные...

13. Конституционный статус органов суда и прокуратуры

13.1. Понятие и природа судебной власти

В условиях становления Украины как демократического, правового, социального государства существенно повышается роль судебной власти. Функцию осуществления правосудия положено, согласно Конституции Украины (ст. 6), на суды, которые действуют независимо...

13.2. Судебная система Украины

Судебная система — это совокупность действующих в Украине судов, которые функционируют на единых конституционных принципах. Создание чрезвычайных и особых судов, согласно ч. 5 ст. 125 Конституции, запрещается. Система судов общей юрисдикции в нашем государстве...

13.3. Правовой статус судей

Правосудие в Украине осуществляют профессиональные судьи и, в определенных законом случаях, народные заседатели и присяжные (ч. 1 ст. 127 Конституции Украины). Рассмотрение дел в апелляционном и кассационном порядке осуществляют исключительно профессиональные...

13.4. Основные принципы осуществления правосудия

Принципы правосудия — это закрепленные в Конституции Украины и законах основоположные правовые идеи, которые определяют организацию и деятельность судебной власти....

13.5. Конституционно-правовой статус высшего совета юстиции

Конституция Украины впервые в государственно-правовой практике нашей страны вводит такое учреждение, как Высший совет юстиции (ст. 131). К ее полномочиям принадлежат: внесение представления о назначении судей на должности или освобождение их из должности;...

13.6. Конституционно-правовой статус прокуратуры

Конституция Украины в седьмом разделе регламентирует правовой статус прокуратуры. В государственном механизме Украины прокуратура выступает как самостоятельное государственно-правовое учреждение, которое при реализации своей компетенции тесно взаимодействует...

14. Территориальное устройство Украины

14.1. Понятия, принципы и формы территориального устройства

Территория - один из основных признаков государства, определяющий пространство, на который распространяется суверенитет и власть государства. Под территорией понимается не только сухопутная ее часть, но и водное и воздушное пространство над ними. ...

14.2. Конституционно-правовой статус Автономной Республики Крым

Согласно ст. 133 Конституции Украины, в состав Украины, наряду с областями, городами Киевом и Севастополем, входит Автономная республика Крым, которая имеет особый конституционно-правовой статус. ...

14.3. Административно-территориальное устройство Украины

Институт административно-территориального устройства нашего государства нашел свое нормативное закрепление в ст. 133 Конституции Украины. Без преувеличения его следует считать одним из наиболее важных политико-правовых институтов государства, поскольку...

15. Местное самоуправление

15.1. Понятия и юридическая природа местного самоуправления

Принцип самоуправления является одним из самых давних и универсальных среди тех, что применяются в управлении. Он отвечал потребностям человеческого общества, начиная с ранних стадий его развития и до определенного времени оставался единственным средством...

15.2. Система местного самоуправления и его принципы

Местное самоуправление представляет собой соответствующую систему, которая функционирует на конституционно-правовых основах....

15.3. Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления и их полномочия

Территориальную общину как первичный субъект местного самоуправления имеет особенное значение для решения вопросов местного самоуправления. Но большая часть работы выполняется органами местного самоуправления, в частности сельскими, поселковыми, городскими,...

15.4. Материально-финансовая база местного самоуправления

Экономической основой местного самоуправления является муниципальная собственность, местные финансы, имущество, что находятся в государственной собственности и переданные в управление органам местного самоуправления, а также другая собственность, которая...

15.5. Гарантии местного самоуправления

Реализация местного самоуправления в Украине обеспечивается системой гарантий, под которыми понимают экономические, политические и правовые условия и средства полной и эффективной реализации территориальными обществами, органами местного самоуправления...

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress