Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Участь держави, органів державної влади, органів місцевого господарювання в господарській діяльності.

1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є субєктами господарювання.

 2. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з фінансо­вих питань, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших відносин управління, крім організацій--о-господарських, в яких орган державної влади або орган місцевого самоврядування є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах його владних повноважень.

3. Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самовря­дування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпо­середня участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядуван­ня у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах повно­важень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
Держава повинна надавати гарантії суб’єктам господарської діяльності. Державні гарантії на Україні поділяються на загальні і майнові. 
Загальні гарантії - держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм господарської діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних і інших ресурсів. Також держава законодавче забезпечує свободу конкуренції між суб”єктами господарювання, захищаючи споживачів від проявів конкуренції і монополізму в будь-яких сферах господарювання.
Майнові гарантії передбачають недоторканність майна і забезпечення захисту права власності суб”єкта господарювання. Вилучення державою в підприємця його основних і оборотних фондів і іншого використовуваного ними майна не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами України.
Збитки, заподіяні підприємцеві внаслідок порушення громадянами, юридичними особами і державними органами його майнових прав, захищених законом, відшкодовуються підприємцеві згідно з діючим законодавством.
З метою створення сприятливих організаційних і економічних умов для розвитку підприємництва держава на умовах і в порядку, передбаченому чинним законодавством, надає земельні ділянки, передає підприємцеві державне майно (виробничі і нежилі приміщення, законсервовані об’єкти, не використовуване устаткування), необхідне для здійснення підприємницької діяльності; сприяє організації матеріально-технічного забезпечення й інформаційного обслуговування підприємців, підготовці і перепідготовці кадрів; здійснює первісне облаштування иеосвоєиих територій об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або пере­дачею їх у кредит підприємцям; стимулює за допомогою еко­номічних важелів модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння нових видів продукції і послуг; надає підприємцям цільові кредити й інші види допомоги.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування беруть участь у господарській діяльності але не є суб”єктами господарювання. 
Втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо вона не торкається передбачених законодавством України прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю підприємців.
Державні органи і службові особи можуть давати підприємцям вказівки тільки відповідно зі своєю компетенцією, встановленою законодавством. 
Не допускається прийняття державними органами актів, що ставлять у привілейоване становище суб’єктів підприємницької діяльності однієї з форм власності щодо суб’єктів підприємницької діяльності інших форм власності.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress