Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины » Загальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарне стягнення, його види, строки та порядок застосування.

Дисциплінарна відповідальність – це вид юр. відп., що полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, нести відповідальність пред роботодавцем і зазнавати дисциплінарних санкцій, передбачених нормами трудового права.

 Підставою для виникнення такої відповідальності є вчинення працівником дисциплінарного проступку Ст 147-152 КзпП. Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників відмінна від загальної дисциплінарної відповідальності більш широким змістом дисциплінарного проступку і суворішими санкціями. Дисциплінарний проступок – винне, протиправне невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків, за яке до нього може бути застосована дисциплінарна санкція. Ознаки дис. Проступку:
1) протиправність;
2) винність працівника;
3) анти суспільна спрямованість;
4) установлення дисциплінарної відповідальності.
У трудовому законодавстві визначено два види дисц. Від.: Загальна виникає на підставі КЗпП норм ст147 – 152 і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Спеціальна – несуть працівники, на яких поширюється дія статутів і положень про дисциплінарні стягнення. За порушення трудової дисципліни законодавством установлено дисциплінарні стягнення. Дисциплінарні стягнення - захід примусового впливу, що застосовується органом, якому надано право приймати на роботу працівника, який здійснив дисциплінарний проступок. Згідно зі ст.. 147 КЗпП установлено два види дисциплінарних стягнень:Догана – дисциплінарний захід особистого характеру, який полягає у негативній оцінці та засудженні поведінки працівника трудовим колективом. Звільнення – дисциплінарний захід, пов’язаний із припиненням з працівником, який порушив дисципліну, трудових відносин.( систематичне порушення трудової дисципліни, прогули без поважної причини, поява на роботі в стані наркотичної , токсичної або алкогольним сп’яніння , розкрадання майна власника, одноразового грубого порушення трудової дисципліни, винних дій працівників, який обслуговує грошові або товарні цінності, аморального поступку працівників, який виконує виховні функції. Слід зазначити, що згідно з чинним законодавством за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один із видів дисциплінарних стягнення – або догану, або звільнення. Відповідно до ст. 147-1 КЗпП дисциплінарні стягнення застосовує орган, якому надано право прийняття на роботу ( обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника. На працівників, які несцть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими законодавчими актами про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися органами, якими надано право прийняття на роботу, та вищестоящими органами, а працівники, що обіймають виборні посади, можуть буди звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише на передбачених законом підстав. Існує два строки, протягом яких до працівника може бути застосовано дисциплінарне стягнення:
—  один місяць;
—  шість місяців.
2. Дисциплінарне стягнення може бути застосовано не пізніше одного місяця з дня його виявлення. При цьому слід мати на увазі, що:
а)  місячний строк для накладення дисциплінарного стягнення необхідно відраховувати з дня виявлення проступку;
б) днем виявлення проступку, з якого починається сплив місячного строку, вважається день, коли керівнику стало відомо про вчинений проступок. Якщо до працівника застосовано заходи адміністративного стягнення, то днем виявлення проступку буде вважатися день винесення постанови про накладення адміністративного стягнення;
в)  в місячний строк для застосування дисциплінарного стягнення не зараховується час хвороби працівника або перебування його у відпустці;
г)  до відпустки, що перериває сплив місячного строку, слід віднести всі відпустки, що надаються власником згідно з чинним законодавством, у тому числі щорічні (основні і додаткові), додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, короткострокові відпустки без збереження заробітної плати та ін.;
д)  при застосуванні власником дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП України місячний строк спливає з дня набрання чинності вироку суду, яким встановлена вина працівника в розкраданні майна підприємства, чи постановою іншого органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення.
2. Наступний строк, який встановлює коментована стаття, — шість місяців з дня вчинення проступку. Після закінчення шести місяців власник позбавляється права застосовувати дисциплінарне стягнення.

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress