Конституционное право Украины

Перейти на стартовую Карта сайта

1. Билеты на Гос экзамен Конституционное право Украины

Позовна давність - це встановлений законом строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Іншими словами, це строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати захисту чи примусового

1.1. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві, установі, організації. Режим роботи.

1.2. Поняття трудового договору, його сторонни. Необхідні та факультативны умови трудового договору. ст. 21 КЗпП

1.3. Обмеження щодо звільнення деяких категорій працівників з ініціативи роботодавця.

1.4. Поняття робочого часу, його види та нормування.

1.5. Працівники, як суб’єкти трудового права України.

1.6. Режим робочого часу, та його види. Робота вахтовим методом.

1.7. Oсобливості працевлаштування деяких не конкуренто – здатних категорій громадян. Участь підприємств у реалізації державної політики зайнятості.

1.8. Загальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарне стягнення, його види, строки та порядок застосування.

1.9. Щорічна основна та додаткова відпустка працівників, їх тривалість ЗНУ «Про відпустки» вiд 15.11.1996 (вiд 12.01.2011)

1.10. Поняття сторін і види колективних угод. Порядок їх укладання та зміст. ст. 10—20 Гл. 2 КЗпП України, ЗУ «Про колективні договори і угоди» вiд 01.07.19

1.11. Охорона праці: поняття , державна політика в галузі охорони праці та її правове регулювання.

1.12. Юридична відповідальність сторін трудових відносин за порушення трудової дисципліни.

1.13. Bідшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівника та, у разі смерті.

1.14. Зміст колективного договору. Ст.13. КЗпП Види відповідальності сторін трудових відносин за порушення колективного договору.

1.15. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця. Правовий статус служби охорони праці.

1.16. Особливості правового регулювання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 (від 25.06.2011) ст..ст. 14-1

1.17. Реалізація колективного договору, угоди та контроль за їх виконанням. Відповідальність роботодавця за його не виконання або неналежне виконання.

1.18. Конкуренція у сфері господарювання, недобросовісна конкуренція.

1.19. Гарантії при укладанні, зміні, припиненні та розірванні трудові договору. Форма трудового договору.

1.20. Види трудового договору: на невизначений строк, на певний строк, на тимчасову та сезону роботу.

1.21. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за школу заподіяну підприємству, установі, організації

1.22. Міжнародна організація праці ( МОП) , її структура. Форми міжнародно – правових актів що приймає МОП.

1.23. Охорона праці. Органи державного нагляду і контролю та їх правовий статус.

1.24. Підстави припинення трудового договору. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору.

1.25. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, укладеного на невизначений строк та строкового трудового договору.

1.26. Поняття та види спадкування

1.27. Колективна ( бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

1.28. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на підприємствах, установах, організаціях

1.29. Визначення розміру, заподіяної шкоди працівником та порядок її відшкодування.

1.30. Матеріальна відповідальність роботодавця за школу заподіяну працівникові. Умови та підстави такої відповідальності.

1.31. Випадки застосування повної матеріальної відповідальності працівників за законодавством України

1.32. Предмет, метод та джерела цивільного права.

1.33. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Види цивільної дієздатності фізичної особи.

1.34. Види та організаційно – правові форми юридичних осіб.

1.35. Порядок створення та припинення діяльності юридичної особи.

1.36. Цінні папери як об’єкти цивільних прав

1.37. Поняття, види та форма правочину.

1.38. Поняття та види позовної давності

1.39. Способи набуття і припинення права власності

1.40. Захист прав власності

1.41. Поняття та види речових прав на чуже майно

1.42. Поняття, об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.

1.43. Правові засоби забезпечення виконання зобов’язання.

1.44. Підстави та способи припинення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання та її підстави.

1.45. Поняття, зміст, укладання, зміна та розірвання договору

1.46. Поняття, значення та види договору купівлі - продажу 

1.47. Роздрібна купівля – продаж.

1.48. Поняття, ознаки та загальна характеристика договору поставки.

1.49. Поняття та загальна характеристика договорів дарування, ренти та довічного утримання ( догляду)

1.50. Договір лізингу.

1.51. Поняття та загальні положення про підряд.

1.52. Будівельний підряд

1.53. Поняття та загальні положення договору про надання послуг.

1.54. Договір перевезення пасажира та багажу.

1.55. Договір дарування та договір комісії

1.56. Правові відшкодування шкоди (делікатні зобов’язання): загальна характеристика.

1.57. Порядок та умови укладання шлюбу. Шлюбний договір.

1.58. Недійсність шлюбу. Визнання шлюбу неукладеним. Припинення шлюбу.

1.59. Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків і дітей.

1.60. Поняття, предмет та методи господарського права .

1.61. Господарська діяльність та господарські відносини: поняття, ознаки, види.

1.62. Поняття та види господарських товариств.

1.63. Господарське законодавство: поняття та система.

1.64. Поняття та види субєктів господарювання.

1.65. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого господарювання в господарській діяльності.

1.66. Акціонерне товариство: поняття та види.

1.67. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

1.68. Оренда державного та комунального майна. Правове регулювання оренди державного та комунального майна. 83. Правове регулювання оренди в сфері господа

1.69. Приватизація державного майна у сфері господарювання.

1.70. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище.

1.71. Повне товариство: поняття і правове становище.

1.72. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

1.73. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.

1.74. Командитне товариство: поняття і правове становище.

1.75. Поняття та правовий статус приватного підприємства.

1.76. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника.

1.77. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Ст. 212 ГК

1.78. Органи управління акціонерним товариством. ЗУ «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 (01,01,12р)

1.79. Принципи господарювання.

1.80. Право власності, право господарського відання, право оперативного управління: поняття, звязок і відмінність.

1.81. Підприємництво як вид господарської діяльності.

1.82. Господарські обєднання: поняття, види, правове становище.

1.83. Договір перевезення вантажу: поняття, зміст та порядок укладання.

1.84. Промислово-фінансові групи.

1.85. Громадянин (фізична особа) у сфері господарювання.

1.86. Загальна характеристика правового регулювання біржової діяльності.

2. Конституционное право Украины как сфера права

2.1. Понятие конституционного права как отрасли права

2.2. Конституционно-правовые нормы: общая характеристика

2.3. Конституционно-правовые институты

2.4. Система конституционного права Украины

2.5. Конституционно-правовые отношения и их общая характеристика

2.6. Источники конституционного права Украины

3. Конституционное право украины как наука и учебная дисциплина

3.1. Предмет и задачи науки конституционного права

3.2. Функции науки конституционного права

3.3. Методология науки конституционного права

3.4. Конституционное право Украины как учебная дисциплина

4. Конституция Украины

4.1. Понятие конституции. Виды классификаций

4.2. Функции, принципы и юридические собственности Конституции Украины

4.3. Толкование Конституции Украины

4.4. Реализация Конституции Украины

4.5. Внесение изменений в Конституцию Украины

5. Гражданство Украины

5.1. Понятие и содержание гражданства

5.2. Принципы гражданства

5.3. Основания и формы обретения гражданства Украины

5.4. Основания и формы прекращения гражданства Украины

5.5. Полномочие государственных органов, которые решают вопросы гражданства. Процедуры по вопросам гражданства

6. Правовой статус политических партий и общественных организаций в Украине

6.1. Объединение граждан в политической системе Украины

6.2. Правовой статус политических партий и общественных организаций

7. Конституционно-правовой статус религиозных организаций в Украине

7.1. Право человека на свободу мировоззрения, вероисповедание и создание религиозных организаций. Их виды, основы правового статуса

7.2. Принципы взаимоотношений государства и религиозных организаций

8. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина

8.1. Понятие конституционно правового статуса человека и гражданина и его структура

8.2. Тенденции конституционно правовой регуляции основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина

8.3. Принципы конституционно правового статуса лица

8.4. Поколение прав человека

8.5. Права индивида и коллективные права

8.6. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина

8.7. Личные права и свободы

8.8. Политические права и свободы

8.9. Экономические, социальные и культурные права

8.10. Конституционно правовой статус иностранцев, лиц без гражданства и беженцев в Украине

8.11. Ограничение прав человека и гражданина. Права человека в условиях чрезвычайного состояния

8.12. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина

8.13. Конституционные долги человека и гражданина

9. Референдум в Украине

9.1. Основные формы непосредственной демократии

9.2. Понятие и виды референдумов

9.3. Всеукраинский референдум

9.4. Местные референдумы

10. Правовой статус депутата в Украине

10.1. Правовой статус народного депутата Украины

10.2. Особенности правового статуса депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым

10.3. Особенности правового статуса депутата местного совета

11. Президент Украины

11.1. Президент Украины — глава Украинского государства

11.2. Выборы Президента Украины

11.3. Полномочия Президента Украины

11.4. Акты Президента Украины

12. Исполнительная власть в Украине

12.1. Система органов государственной исполнительной власти

12.2. Министерства и другие центральные органы исполнительной власти

12.3. Конституционно правовой статус местных государственных администраций

13. Конституционный статус органов суда и прокуратуры

13.1. Понятие и природа судебной власти

13.2. Судебная система Украины

13.3. Правовой статус судей

13.4. Основные принципы осуществления правосудия

13.5. Конституционно-правовой статус высшего совета юстиции

13.6. Конституционно-правовой статус прокуратуры

14. Территориальное устройство Украины

14.1. Понятия, принципы и формы территориального устройства

14.2. Конституционно-правовой статус Автономной Республики Крым

14.3. Административно-территориальное устройство Украины

15. Местное самоуправление

15.1. Понятия и юридическая природа местного самоуправления

15.2. Система местного самоуправления и его принципы

15.3. Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления и их полномочия

15.4. Материально-финансовая база местного самоуправления

15.5. Гарантии местного самоуправления

Поддержите студента, посетите сайт рекламодателя :))
Спасибо!:)


Лучший хостинг!!!

Сделать сайт просто!
Премиум темы Wordpress

Премиум темы Wordpress